De Startbaan praktijkcollege (vso)

De Startbaan praktijkcollege (vso)

De Startbaan praktijkcollege

De Startbaan praktijkcollege is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. De kinderen zijn door een verstandelijke beperking zeer moeilijk lerend. De Startbaan is een cluster 3 school. De kinderen kunnen het reguliere onderwijs niet volgen. Het IQ van de kinderen is onder de 55 of tussen de 55 en 70 met aanvullende problematieken (gediagnosticeerd). Bijvoorbeeld: een aantoonbare sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand, een gediagnosticeerde stoornis e/o syndroom waardoor er een beperking in het verwerken van informatie is. 

Naast de vakken Nederlands, rekenen en sociaal-emotionele Ontwikkeling richt het onderwijs op het praktijkcollege zich op het aanleren van werknemerscompetenties en vakvaardigheden. Daarom ligt er veel nadruk op praktijklessen en stages.

Op het praktijkcollege leren de leerlingen hoe ze uiteindelijk kunnen functioneren als burger van de samenleving, toekomstig medewerker van een bedrijf of als deelnemer aan een vorm van dagbesteding. 


We vinden dat onze leerlingen vooral leren vanuit het ervaringsgericht leren dus vanuit het doen. Vanuit de concrete contexten die we via stages en praktijkvakken aanbieden willen we onze leerlingen inzichtelijk laten leren en de leeropbrengsten laten realiseren. Dit gebeurt op het gebied van arbeidstoeleiding, toeleiding naar vervolgonderwijs en toeleiding naar dagbesteding. We leren de leerlingen de competenties en vaardigheden aan om succesvol te kunnen participeren in de samenleving en realiseren de cognitieve doelen op de kernvakken.
 

VSO diploma 

De leerlingen van het praktijkcollege kunnen hun schoolloopbaan met een wettelijk erkend diploma: het vso diploma arbeidsmarktgericht of het vso diploma dagbestedingsgericht. De Startbaan heeft deze diploma's voor alle vso leerlingen in Nederland mogelijk gemaakt! Het diploma arbeidsmarktgericht is wettelijk ook gelijkgesteld aan het diploma praktijkonderwijs. In 2022 werden de allereerste diploma's uitgereikt en dit was zo belangrijk dat zelfs .... kijk zelf maar via de link.

 

Uitstroomperspectief

Op het praktijkcollege bieden we onze toeleiding naar vervolgonderwijs (MBO1/Entreeopleiding), arbeid of dagbesteding aan via onze praktijklijnen en stagevormen. Onze leerlingen lopen stage in de volgende sectoren: 

* Groen - Onderhoud openbare ruimte
* Facilitair
* Horeca
* Retail / magazijn
* Algemene TechniekOok in de verschillende dagbestedingsvormen werken onze leerlingen aan competenties en vaardigheden die in de genoemde sectoren aangeleerd worden.