MR/OR

MR/OR

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk geregeld orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken en het beleid op school. De medezeggenschapsraad is samengesteld uit personeelsleden en ouders van de school. Het bestuur van de school is de gesprekspartner van de medezeggenschapsraad, veelal vertegenwoordigd door de schooldirecteur. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad een instemmings- of een adviesbevoegdheid. Deze bevoegdheden kunnen de gehele medezeggenschapsraad toekomen of alleen de personeels- of alleen de oudergeleding. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad het recht om over alle zaken ongevraagd advies uit te brengen.

De MR kunt u bereiken via: mr.destartbaangouda@stichtingklasse.nl

De oudergeleding:
 • mw. M. van den Berg
 • mw. J. van Hooidonk
 • dhr. A. Bakkali
De personeelsgeleding:
 • mw. R. de Boo (secretaris)
 • mw. Y. van den Bos
 • mw. L. Ouwerkerk
 

De ouderraad

De ouderraad organiseert en verzorgt (in samenwerking met het team) feestelijkheden rond belangrijke sociale gebeurtenissen, zoals de viering van Sinterklaas, kerst, de afsluiting van het schooljaar, het schoolreisje, diverse sportevenementen en de schoolfotograaf. 

De OR kunt u bereiken via: or.destartbaangouda@stichtingklasse.nl 

In de ouderraad hebben zitting:
 • mw. M. Bezemer
 • mw. N. Eamarouchan
 • mw. J. van der Vlist
 • dhr. A. Lang
 • mw. K. Selbach/mw. I. de Groot (ondersteuning vanuit speciaal onderwijs)
 • mw. F. Toukoki (ondersteuning vanuit praktijkcollege)