Actief leren

Actief leren

Leren werkt het beste, als het actief is

We willen kinderen zoveel mogelijk betrekken in het leerproces door met de leerkracht en/of andere kinderen samen over oplossingen na te denken. Via samenwerkend leren en activerende didactiek benutten we elkaars denkkracht. De visie op ons onderwijs is hierbij leidend. 

Wat we bieden:

  1. Persoonlijk leren
  2. Groepsdoorbrekend onderwijs
  3. Uitdaging op niveau
  4. Leren door te doen

Kernvakken

De kernvakken Nederlands, Rekenen en Sociaal-Emotionele Ontwikkeling zijn erg belangrijk. De Startbaan gebruikt het Directe Instructie Model / Effectieve Directe Instructie. Hiermee krijgen alle kinderen op niveau een passend lesaanbod.

De les bestaat uit instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor en evalueert na afloop.

Digitale leermiddelen en concreet contextrijk materiaal ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs.


 

Werknemerscompetenties en vakvaardigheden

In het praktijkcollege werken we toe naar de uitstroom de maatschappij in. Dat gaat richting een arbeidsplek en/of een vorm van dagbesteding. Om succesvol te kunnen uitstromen, leren we de kinderen werknemerscompetenties en vakvaardigheden aan.

Dat doen we onder andere via praktijklessen en een veelheid aan stagevormen. De leerlingen werken dan op een stageplaats binnen en buiten de school aan de competenties en vaardigheden. Het geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert en past uiteraard helemaal bij het profiel van de leerling.

In de stagelessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. 

 

Lessen van de Brede School 

Kinderen leren niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes. Samen met Brede School Gouda bevorderen wij bij onze leerlingen interesse voor bijvoorbeeld sporten, lezen, computeren of kunstzinnige vorming. Elk jaar maken we gebruik van het lesaanbod van de Brede School. Dit lesaanbod vult ons aanbod uitstekend aan.