Onderwijs op de Startbaan

Onderwijs op de Startbaan

Gericht op de toekomst

De Startbaan speciaal onderwijs en De Startbaan praktijkcollege is de school voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs van Stichting Klasse in de Goudse regio. De Startbaan biedt onderwijs aan kinderen van vier tot achttien jaar met een verstandelijke beperking  en aan kinderen met een meervoudige beperking. 

Succesvol leiden we kinderen met veel plezier op naar hun toekomstige plaats in het vervolgonderwijs na hun tijd in De Startbaan speciaal onderwijs. Voor leerlingen van het praktijkcollege betekent dit een plek in de samenleving, in een vervolgopleiding in het mbo, in een arbeidsplaats of een passende plek in een dagbesteding. Dat doen we diplomagericht. De Startbaan is de school die het wettelijk erkende vso diploma mogelijk heeft gemaakt!
 

Ons onderwijs

Ons onderwijs geven we vorm vanuit onze visies op onderwijs voor De Startbaan speciaal onderwijs (so) en De Startbaan praktijkonderwijs (vso). 
 

De Startbaan speciaal onderwijs

Het onderwijs aan De Startbaan speciaal onderwijs richt zich op ontwikkeling op de kernvakken Nederlands, Rekenen, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling en Leren leren. We proberen zoveel mogelijk ontwikkeling op deze kernvakken te realiseren. Daarnaast vinden we Beweginsgsonderwijs en Kunst & Cultuur erg belangrijk. We werken vanuit onze visie op onderwijs waarin we stellen "hier leer je wie je bent en wat bij je past".
 

De Startbaan praktijkcollege

De kernvakken Nederlands, Rekenen en Sociaal-Emotionele Ontwikkeling blijven op De Startbaan praktijkcollege erg belangrijk. Daarbij wordt het aanleren van Werknemerscompetenties en Vakvaardigheden steeds belangrijker. Daarom ligt er veel nadruk op praktijklessen en stages.

Beweginsgsonderwijs en Kunst & Cultuur blijven we op het praktijkcollege ook erg belangrijk vinden.
De focus ligt op de maatschappelijke toekomst. Het lesprogramma is en wordt hierop aangepast. We werken vanuit onze visie op onderwijs waarin we stellen "hier leer je hoe het werkt".


Diploma arbeidsmarktgericht en dagbestedingsgericht

De leerlingen van het praktijkcollege kunnen hun schoolloopbaan met een wettelijk erkend diploma: het vso diploma arbeidsmarktgericht of het vso diploma dagbestedingsgericht. De Startbaan heeft deze diploma's voor alle vso leerlingen in Nederland mogelijk gemaakt! Het diploma arbeidsmarktgericht is wettelijk ook gelijkgesteld aan het diploma praktijkonderwijs. In 2022 werden de allereerste diploma's uitgereikt en dit was zo belangrijk dat zelfs .... kijk zelf maar via de link. Ook waren we landelijk in het nieuws met deze prachtige gebeurtenis. Bij Hart van Nederland,in het AD, in de lokale Goudse pers en bij Gouwestad TV.


Leren door te doen

Onze leerlingen leren voor via ervaringsleren. Leren vanuit het doen. Dit betekent dat we de leerlingen met veel praktische materialen en opdrachten hun leerprestaties laten behalen.


Ontwikkelingsperspectief Plan

Alle leerlingen hebben een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP). Dit is het document waarin beschreven staat:
1) in welk profiel de leerling is geplaatst,
2) wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling,
3) hoe de leerling scoort op de leerlijnen en aan welke doelen in het schooljaar gewerkt wordt.

Deze doelen zijn o.a. afkomstig uit de CED-leerlijnen. Het profiel van de leerling bepaalt welke doelen de leerling per leerjaar zou moeten bereiken.
In samenspraak met de ouders wordt het OPP en de te realiseren doelen besproken en geëvalueerd. 


Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen gebruiken we het digitale hulpmiddel Zien! en Zo!. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling in kaart brengen. Op basis van deze informatie komen er voorstellen voor de leerkracht over hoe de groep of de leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen.

Om een completer beeld te krijgen van de emotionele ontwikkeling van een leerling kan een vragenlijst, de ESSEON-R, afgenomen worden. Tevens kan bij een specifieke hulpvraag de SEO-R² ingezet worden. De SEO-R² is een discussie-instrument dat wordt ingezet om interactie uit te lokken tussen de beoordelaar, de ouders/verzorgers en de leerkracht rond het emotionele ontwikkelingsniveau van een kind met een verstandelijke beperking. Het doel is om de emotionele behoeften van het kind in kaart te brengen om tot een betere afstemming te komen op school en in de thuissituatie. De SEO-R² is gebaseerd op de originele Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van prof. Anton Došen (1990).
 

__________________________________________________


De Startbaan maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.